banner
English
Ngày 5 tháng 12 năm 2020

Mục tiêu chiến lược và định hướng

Ngày đăng: 25/07/2020
Lượt xem: 86
 
Mục tiêu tổng quan
Xây dựng Tổng Công ty Xây dựng đường thủy - CTCP (VINAWACO) thành một Tổng Công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực nạo vét và xây dựng công trình thủy công, lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo cho sự phát triển bền vững. Thực hiện đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm, từng bước vươn ra hoạt động trên các thị trường trong khu vực và trên toàn thế giới.
 
Tốc độ tăng trưởng
Duy trì sự phát triển, tăng trưởng hàng năm của Tổng Công ty từ 10% đến 15%. Phấn đấu đến năm 2015, giá trị sản lượng sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty đạt mức trên 3.600 tỷ đồng.
 
Cơ cấu sản phẩm Khối nạo vét:
Duy trì và giữ vững được thị phần ở trong nước với mức 75%, giữ tỷ trọng 40% giá trị sản lượng của Tổng Công ty. Khối xây dựng công trình thủy công: Giữ tỷ trọng 41% giá trị sản lượng của Tổng Công ty ; Thực hiện đến 50% thị phần xây dựng công trình thủy công trong nước. Khối xây dựng cầu đường bộ và xây dựng khác: Phấn đấu tỷ trọng giá trị sản lượng trong Tổng Công ty là 14%. Bất động sản và sản xuất khác: Tỷ trọng đạt 5% tổng giá trị sản lượng sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.
 
Đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp
Hoàn thành việc đổi mới, sắp xếp ổn định các chi nhánh, công ty con và kết hợp hoạt động SXKD với các công ty cổ phần liên kết. Hoàn thành việc cổ phần hóa toàn bộ Tổng Công ty Xây dựng đường thủy - CTCP. Mục tiêu đến cuối năm 2015 Nhà nước không còn nắm giữ vốn điều lệ của Tổng công ty. Hoàn thiện, ổn định cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của Tổng Công ty theo mô hình Công ty cổ phần

Tin liên quan: