banner
English
Ngày 5 tháng 12 năm 2020

Thông báo công bố thông tin

Ngày đăng: 25/07/2020
Lượt xem: 204

Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng tại Công ty CP Công trình đường thủy Vinawaco

 • Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh cổ phần của Công ty CP Công trình đường thủy Vinawaco
 • Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh cổ phần của Công ty CP Đầu tư, xây dựng và Nạo vét đường thủy
 • Thông báo bán tài sản (1308b/HĐTLTS)
 • Thông báo bán tài sản (1308a/HĐTLTS)
 • Thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Xây dựng đường thủy - CTCP tại Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Nạo vét đường thủy, Công ty CP Công trình đường thủy Vinawaco
 • Hủy đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty Xây dựng đường thủy - CTCP
 • Dự thảo điều lệ sửa đổi bổ sung một số điều của điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty xây dựng đường thủy - CTCP (đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/05/2016)
 • Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 • Văn bản số 723/TĐT-HĐQT ngày 29/06/2017 về việc công bố thông tin trên Công thông tin điện tử của UBCKNN
 • Thông báo thay đổi thời gian đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 • Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 • Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyên Khôi giữ chức vụ Tổng giám đốc
 • Quyết định đồng ý thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc của ông Lưu Đình Tiến
 • Văn bản số 558/HĐQT ngày 22/05/2017 công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN
 • Đề nghị gia hạn thời hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

 • Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
 • Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 • Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 • Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2018
 • Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT
 • Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc miền nhiệm thành viên HĐQT
 • Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng đường thủy - CTCP
 • Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018, chi trả cổ tức và phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát.
 • Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
 • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
 • Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2018
 • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018
 • Chương trình đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 • Biên bản và Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 • Trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán lên ĐHĐCĐTN năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị năm 2015 của Tổng công ty Xây dựng đường thủy - CTCP

 • Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Xây dựng đường thủy năm 2016
 • Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty xây dựng đường thủy - CTCP năm 2015

Tin liên quan:
Các tin tức khác:

Thông tin tài chính

Xây dựng đường cầu, đường bộ và xây dựng...

Nạo vét và xây dựng các công trình thủy ...