banner
English
Ngày 5 tháng 12 năm 2020

Thông tin tài chính

Ngày đăng: 25/07/2020
Lượt xem: 146

Báo cáo Tài chính quý II năm 2017

 • Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016
 • Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016
 • Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017
 • Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2016
 • Báo cáo tài chính đã soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016
 • Báo cáo tài chính quý 1 và 6 tháng đầu năm 2016
 • báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và năm 2014
 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và năm 2014

Báo cáo thường niên năm 2016

 • Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2015

Tin liên quan:
Các tin tức khác:

Thông báo công bố thông tin

Xây dựng đường cầu, đường bộ và xây dựng...

Nạo vét và xây dựng các công trình thủy ...