Báo cáo tình hình quản trị năm 2015 của Tổng công ty Xây dựng đường thủy - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng đường thủy - CTCP thực hiện công bố thông tin trên UBCKNN tại báo cáo số 801/BC_HĐQT ngày 29/05/2016

Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Xây dựng đường thủy năm 2016

Ngày 09/06/2017 Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng đường thủy - CTCP Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Xây dựng đường thủy năm 2016

Địa chỉ bản đồ

Trụ sở

TCT XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY VINAWACO

Địa chỉ: 40 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội

TEL: 04.39285109/ 39285106/ 39285136

Fax: 04.39285124

Email: vinawaco@vinawaco.vn